Pravidla akcie "Darček ku kolobežkám GoGEN"

(ďalej iba „Pravidlá Akcie“)

1. USPORIADATEĽ

  1. 1.1. Usporiadateľom akcie je spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, Bratislava, 831 04, IČ: 31350798, DIČ: SK2020299259, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B (ďalej iba „Usporiadateľ“).

2. PREVÁDZKOVATEĽ

2.1. Prevádzkovateľmi akcie pre Slovensko sú spoločnosti:

  • HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČO: 49973053, so sídlom náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín
  • ELEKTROSPED, a.s., IČO: 35765038, so sídlom Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec
  • Alza.cz a.s., IČO: 27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7
  • NAY a.s., IČO: 35739487, so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
  • ďalší oficiálny maloobchodní predajcovia spotrebnej elektroniky značky GoGEN v Slovenskej republike.

(ďalej iba „Prevádzkovateľ“)

3. AKCIE

3.1. Princípom akcie „Reproduktor k elektrickej kolobežke Gogen zdarma“ (ďalej len „Akcia“) je možnosť každého Účastníka, ktorý splní podmienky podľa týchto Pravidiel, získať od Usporiadateľa na nákup vybraných elektrokolobežiek GoGEN uvedených v Prílohe č. 1 darček v podobe bezdrôtového reproduktora GoGEN BPS 330 alebo GoGEN BPS 636 v závislosti od modelu elektrokolobežky (ďalej len „Darček“).

4. ÚČASTNÍCI AKCIE

4.1. Ak nie je stanovené inak, Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s trvalým pobytom alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá splní podmienky uvedené v článku 5 Pravidiel Akcie (ďalej iba „Účastník“).
4.2. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Usporiadateľovi a Prevádzkovateľovi a taktiež aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

5. DARČEK

5.1. Účastníkovi vzniká nárok na prevzatie Darčeka od Usporiadateľa, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) Účastník v dobe trvania Akcie, t. j. v dobe od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 vrátane, kúpi ľubovoľnú elektrickú kolobžku GoGEN uvedenou v Prílohe č 1 (ďalej iba „Akčný produkt“) v značkových a partnerských predajniach Prevádzkovateľov alebo prostredníctvom ich e-shopov na území Slovenskej republiky.
b) Účastník najneskôr do 14. 7. 2024 vrátane riadne vyplní a odošle on-line formulár dostupný na internetových stránkach www.gogen.sk/darcek-ku-kolobezke (ďalej iba „Registrácia“), ktoré sú prevádzkované Usporia.
c) Účastník doloží zrealizovanie nákupu Akčného televízora predložením príslušného daňového dokladu, ak bude o dané Usporiadateľom požiadaný.
d) Účastník neodstúpil od kúpnej zmluvy (ktorej predmetom je kúpa Akčného televízora) uzatvorenej dištančným spôsobom v súlade s ustanovením § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka alebo z iného dôvodu.

5.2. Po vykonaní Registrácie bude Účastníkovi odoslaný e-mail s potvrdením o prijatí vyplneného formulára.
5.3. Darček bude bezplatne zaslaný na adresu Účastníka, ktorú uviedol pri Registrácii. Usporiadateľ odošle Darček do 40 dní odo dňa vykonania Registrácie.
5.4. Účastník sa môže zúčastniť Akcie aj opakovane, maximálne však trikrát; predpokladom je vždy splnenie všetkých podmienok podľa týchto Pravidiel, a to pre každú jednotlivú účasť na Akcii.
5.5. Účastník nestráca v dôsledku účasti na Akcii právo na iné bonusy, akcie a zvýhodnenia poskytované Usporiadateľom pri nákupe v akejkoľvek prevádzke Prevádzkovateľa.
5.6. Darček nie je predmetom kúpnej zmluvy. Účastník nie je oprávnený Darček reklamovať. V prípade chyby darčeka nevznikajú Účastníkovi práva z chybného plnenia ani práva záruky. Usporiadateľ ani iná osoba nenesie zodpovednosť z chybného plnenia. Usporiadateľ ani iná osoba neposkytuje k darčeku záruku.

6. ĎALŠIE PODMIENKY

6.1. Ak jedná Účastník nepoctivo či špekulatívne, v rozpore s dobrými mravmi a/alebo spôsobom poškodzujúcim dobré meno či dobrú povesť Usporiadateľa a/alebo iné právnické osoby spadajúce do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako Usporiadateľ, je Usporiadateľ oprávnený kedykoľvek vylúčiť Účastníka z účasti na Akcii, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.
6.2. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie či stratu Darčeka pri preprave Účastníkovi.
6.3. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodov ukončiť. Oznámenie o ukončení Akcie Usporiadateľ zverejní vhodným spôsobom, hlavne na internetových stránkach www.gogen.sk/darcek-ku-kolobezke. K registráciám došlým po zverejnení ukončenia Akcie nebude prihliadané, teda takému Účastníkovi už nevznikne nárok na Darček.
6.4. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť Pravidlá či technické alebo organizačné zabezpečenie Akcie. V takom prípade je zmena Pravidiel účinná od okamžiku zverejnenia na internetových stránkach www.gogen.sk/darcek-ku-kolobezke/darcek-ku-kolobezke.

7. TRVANIE AKCIE

7.1. Akcia trvá odo dňa 1. 4. 2024:

a. do dňa 30. 6. 2024
b. do vypredania zásob Akčných televízorov
c. do ukončenia Akcie Usporiadateľom.

7.2. Ak boli splnené všetky podmienky podľa týchto Pravidiel Akcie, je možné o získanie Darčeka zažiadať prostredníctvom Registrácie najneskôr dňa 14. 7. 2024.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Správcom osobných údajov je Usporiadateľ.
8.2. Registráciou v Akcii vyjadruje Účastník súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Na účely tejto Akcie sú spracovávané osobné údaje Účastníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo popisné, PSČ, mesto), emailová adresa a telefónne číslo.
8.3. Osobné údaje:

a) sú spracovávané iba za účelom Akcie, hlavne za účelom doručenia Darčeka Účastníkovi
b) nebudú spracovávané za žiadnym iným účelom než za účelom Akcie
c) nebudú predávané žiadnej tretej osobe, s výnimkou osoby poverenej doručením Darčeka, osobe poskytujúcej Usporiadateľovi služby dátového úložiska
d) nebudú predávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor
e) budú zlikvidované hneď, ako nebude existovať žiadny účel spracovávania.

8.4. Účastník ako subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na výmaz osobných údajov, na obmedzenie spracovania osobných údajov a na prenos osobných údajov.
8.5. Účastník ako subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.
8.6. Účastník sa v záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov môže obrátiť na Usporiadateľa na adrese uvedenej v článku 1. Pravidiel alebo na kontaktných údajoch na internetových stránkach www.gogen.sk/kontakty.
8.7. Účastník sa v záležitostiach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov môže obrátiť na poverenca na ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese gdpr@eta.cz .
8.8. Ak sa Účastník domnieva, že Usporiadateľ postupuje pri spracovávaní osobných údajov nezákonne, môže sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
8.9. Usporiadateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

9.1. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s Pravidlami Akcie a zaväzuje sa jednať v súlade s nimi.
9.2. Usporiadateľ touto Akciou nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
9.3. Účastník účasťou v Akcii akceptuje, že Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technický stav či kvalitu Darčeka a nie je možné zaňho požadovať finančnú náhradu, nie je možné ho vymeniť za iné vecné plnenie ani inou kompenzáciou. Darček nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než je Usporiadateľom stanovené. Tieto Pravidlá boli nižšie uvedeného dňa zverejnené na internetových stránkach www.gogen.sk/darcek-ku-kolobezke a v listinnej podobe sú uložené na adrese sídla Usporiadateľa.
9.4 Úplné pravidlá Akcie sú účinné dňom: 01.04.2024.

V Bratislave dňa 21. 03. 2024

Príloha č. 1

Akčné produkty – zoznam modelov elektrických kolobežiek GoGEN, na ktoré sa Akcia vzťahuje

Model

Kód produktu

Darček

GoGEN VOYAGER MAX RANGE S911

GOGS911MAXRANGE

GoGEN BPS 636 SMILEE

GoGEN VOYAGER POWER S911

GOGS911POWER

GoGEN BPS 636 SMILEE

GoGEN VOYAGER GT S901

GOGS901GT

GoGEN BPS 636 SMILEE

GoGEN VOYAGER 500W S 801B

GOGS801B

GoGEN BPS 636 SMILEE

GoGEN VOYAGER ENERGY S611B

GOGS611B

GoGEN BPS 636 SMILEE

GoGEN VOYAGER ENERGY S611W

GOGS611W

GoGEN BPS 636 SMILEE

GoGEN VOYAGER NEO S 601B

GOGS601B

GoGEN BPS 330 COMICS

GoGEN VOYAGER NEO S 601R

GOGS601R

GoGEN BPS 330 COMICS

GoGEN VOYAGER NEO S 601W

GOGS601W

GoGEN BPS 330 COMICS

GoGEN VOYAGER LITE S201B

GOGS201B

GoGEN BPS 330 COMICS

GoGEN VOYAGER LITE S201P

GOGS201P

GoGEN BPS 330 COMICS

GoGEN VOYAGER LITE S201W

GOGS201W

GoGEN BPS 330 COMICS