Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto zásad sa rozumie:
Poskytovateľom ETA a.s., so sídlom Praha 8 – Karlín, Křižíkova 148/34, 186 00, PSČ 147 00, IČ 275 44 001
Osobnými údajmi meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov

2. Poskytovateľ ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Poskytovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s následujúcimi právnymi predpismi
Zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb.,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)
Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi

4. Účastník je fyzickou osobou nepodnikajúcou, ktorá sa u Poskytovateľa registruje za účelom využitia služby Predľžená záruka GOGEN.

5. Poskytovateľ je právnickou osobou, ktorá poskytuje službu Predľžená záruka GOGEN. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracovávaniu Osobných údajov:
v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti so službou Predľžená záruka GOGEN
za účelom/účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II. Účely a doba spracovania Osobných údajov

1. Poskytovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. poskytovanie služieb: Osobné údaje budú spracovávané po dobu poskytovania služby po dobu trvania služby;

b. splnenie právnej povinnosti: plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z vadného plnenia, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Poskytovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. Oprávnené záujmy Poskytovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Poskytovateľa: účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený.

2. Poskytovateľ je správcom Osobných údajov.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné poskytovanie služieb Poskytovateľom. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nezbytné pre poskytnutie konkrétnej služby.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Poskytovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný Poskytovateľovi poskytnúť iba pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Poskytovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.

5. Poskytovateľ je oprávnený predať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za následujúcimi účelmi: dopravy tovaru a riešenia reklamácií.

6. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
f) Právo na prenos osobných údajov k inému správcovi
g) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

2. Účastník môže svoje práva podľa odst. 1 tohoto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v dolnej časti e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadostí na adrese info@gogen.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.

3. Práva podľa odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a pre účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c).

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Poskytovateľ prevádza spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, hlavne ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@gogen.sk
b) vzniesť námietku proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@gogen.sk, aby Poskytovateľ zaistil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokováním, prevedením opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Poskytovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Poskytovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť se priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je podotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohoto článku, je Poskytovateľ povinný odpovedať do 30 dní od obdržania žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Ak Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., odstavec 1, má Poskytovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Poskytovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovedí na overovací e-mail. V prípade, kedy žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dňov od zaslania overovacieho e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., odstavec 1 prijatá.

7. Poskytovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a nedôvodnej žiadosti o poskytnutí fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Poskytovateľom sú príslušné české súdy.

2. Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018