Pravidla predlženej záruky

PRAVIDLÁ PREDĽŽENEJ ZÁRUKY GOGEN

Úplné pravidlá služby Predľžená záruka GOGEN
(ďalej len „Pravidlá“)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá služby predľženej záruky GOGEN (ďalej len "predĺžená záruka GOGEN"). Prevádzkovateľom Predľženej záruky GOGEN je spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 5095 / B (ďalej len "Prevádzkovateľ").
 1. Predĺžená záruka GOGEN je služba, ktorá umožňuje predĺženie záruky nad rámec doby dané zákonom:

a) V prípade kúpy LED televízory značky GOGEN v období od 25. do 40. mesiaca vrátane od zakúpenia tovaru u predajcu.
b) V prípade kúpy meteostanice značky GOGEN v období od 25. do 48. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu
c) V prípade kúpy elektrokoloběžky značky GOGEN, modelu S501 v období od 25. do 60. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu a iba na časť výrobku - motor. 
 1. Predĺžená záruka GOGEN končí bez ďalšieho uplynutím lehoty, teda posledným dňom 40. alebo 48. alebo 60. mesiaca nasledujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy.

 1. Začiatok platnosti Predľženej záruky GOGEN je zhodný s dátumom nákupu výrobku a končí uplynutím príslušnej dĺžky Predľženej záruky GOGEN v maximálnej dĺžke desať rokov. Dĺžka predĺženej záruky jednotlivých výrobkov je špecifikovaná v čl. I ods. 2.

II. Podmienky získania a používanie služby Prodlužka záruky GOGEN

 1. Účastníkom môže byť každá fyzická nepodnikateľ osoba (ďalej len "zákazník"), ktorá nakúpi vybraný typ výrobku podľa čl. I ods. 2 (ďalej len "výrobok") a zaregistruje sa do Predľženej záruky GOGEN (ďalej len "Účastník") . Registráciu vykoná prostredníctvom stránok na to určených. Nárok na predĺžená záruky GOGEN nevzniká automaticky po zakúpení výrobku, ale je podmienené aktiváciou tejto služby zákazníkom na webovej stránke www.gogen.cz, v sekcii PREDĹŽENÁ ZÁRUKA najneskôr v termíne do 30 dní od dátumu zakúpenia výrobku uvedeného na predajnom doklade.

 1. Na uvedenej webovej stránke vyplní Účastník elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do Certifikátu, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom sú podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie Predľženej záruky GOGEN.

III. Uplatnenie služby Prodľženej záruky GOGEN - riešenie reklamácie

 1. Podmienky uplatnenia služby Predľženej záruky GOGEN nie sú zhodné s podmienkami práv z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka, ale riadia sa týmito Pravidlami.

 1. Predĺžená záruka GOGEN môže byť uplatnená iba v prevádzkarni, kde bol daný výrobok zakúpený.

 1. Ak nie je ustanovené v týchto Pravidlách inak, uplatní sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o právach z chybného plnenia. Na účely služby Predľženej záruky GOGEN sa výslovne neuplatnia analógie § 598, 622 až 624.

 1. Predĺžená záruka GOGEN sa neuplatnia, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca.

 1. Pri uplatnení Predľženej záruky GOGEN je Účastník povinný doložiť tlačenú verziu Certifikátu, ktorú dostal pri registrácii Predľženej záruky GOGEN, a predajný doklad vzťahujúce sa k danému výrobku.
 1. Lehota na vybavenie reklamácie Predľženej záruky GOGEN je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby na vybavenie reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Účastník právo, aby bola vada odstránená. Ak nie je tento postup možný, má Účastník právo na výmenu veci. Namiesto nároku Účastníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si poskytovateľ služby v priebehu Predľženej záruky GOGEN vyhradzuje právo vyriešenie reklamácie v prípade neopraviteľnosti výrobkov tak, že Účastník dostane nový výrobok z aktuálneho sortimentu, podľa výberu ETA a.s. V prípade, že Účastník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba Predľženej záruky GOGEN zaniká bez akýchkoľvek ďalších nárokov Účastníka. V prípade, že Účastník bude uplatňovať svoje práva zo služby Predľženej záruky GOGEN v čase, kedy dôjde k zrušeniu alebo zániku služby Predľženej záruky GOGEN (tým sa myslí, že táto služba nebude viac udelená) a Účastníkovi v rámci jeho práv zo služby Predľženej záruky GOGEN vznikne nárok na výmenu veci, bude Účastníkovi nový výrobok poskytnutý, však bez služby Predľženej záruky GOGEN.

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá a služba Predľženej záruky GOGEN je neplatná na závady výrobku spôsobené najmä:

  • Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
  • Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
  • Akýmkoľvek neštandardným zásahom do výrobku
  • Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. Živelné pohromy)
  • Mechanickým poškodením
  • Pripojením výrobku na iné ako predpísané napájacie napätie
  • Neodborným uvedením do prevádzky
  • Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
  • Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje doba k uplatneniu práv z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Registráciou Účastníka v Predľženej záruke GOGEN vzniká zmluvný vzťah o poskytovaní služieb medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom. Po dobu existencie a za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu spracováva Prevádzkovateľ ako správca osobných osobné údaje (ďalej len "údaje") účastníka vo svojich systémoch, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa.

 1. Prevádzkovateľ bude Účastníkovi zasielať informatívny e-mailové správy týkajúce sa fungovania Predľženej záruky GOGEN a účasti Účastníka v Predľženej záruke GOGEN. Administratívne podporu fungovania služby Predľženej záruky poskytuje spoločnosť ETA a.s., IČ 275 44 001, ktorá taktiež zasiela spomínané informatívny e-mailové správy.

 1. Registráciou do Predľženej záruky GOGEN potvrdzuje účastník správnosť a úplnosť uvedených údajov a vyjadruje tiež svoj súhlas s pravidlami Predľženej záruky GOGEN.

 1. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Účastníka spracovávať tiež za účelom plnenia právnych povinností: plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Poskytovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovar a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 1. Osobné údaje Účastníkov môžu byť poskytnuté tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dopravy tovaru a riešenie reklamácií.

 1. Účastník má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu, na vymazanie poskytnutých osobných údajov, na obmedzenie spracovanie osobných údajov; má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ďalej má Účastník právo na prenos osobných údajov na iného správcu a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.

 1. Účastník môže svoje práva podľa predchádzajúceho odseku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadostí na adrese gdpr@eta.sk.

 1. Ak Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 6, má Poskytovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Poskytovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 6 prijatá. V odôvodnených prípadoch si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo požiadať o zaslanie žiadosti doporučeným listom s úradne overeným podpisom alebo prostredníctvom dátovej schránky.

V. Ďalšie podmienky a dojednania

 1. Aktiváciou služby Predľženej záruky GOGEN Účastník súhlasí s týmito Pravidlami. Predĺžená záruka GOGEN neplatí pre výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.

 1. Pri akomkoľvek porušení týchto Pravidiel si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo považovať službu Predľženej záruky GOGEN za neplatnú, a teda za nenárokovú a nevykonateľnú. V takomto prípade môže byť závada výrobku odstránená len za odplatu, po predchádzajúcej dohode s Účastníkom.

 1. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 15.3.2024.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel.